domingo, 5 de febrero de 2017

Aquest curs realitzarem a nivell de centre un projecte sobre l'aigua i els de cinquè anem a dedicar-nos a treballar "El teorema d'Arquímedes". A continuació tenim desenrotllats els distints aspectes que treballarem.


ARQUÍMEDES  DE SIRACUSA I ELS SEUS INVENTS


L'estudi d'Arquímedes i els recursos que utilitzarem formen part de l'área de física dintre de les ciències naturals, més concretament podem dir que realitzarem un estudi sobre hidrostàtica, això sí, d'una mena molt sencilla ,ja que està adaptada a la educació primària. Dintre del currículo de educació primària l'estudi d' Arquímedes s' ubicaria dintre del Bloc 7, segon el REIAL DECRET 1513/2006, de 7 de desembre, pel que se estableixen els ensenyaments mínims de la Educació Primaria, ja que s'enuncia que en aquest cicle  s'estudiarà la utilització de diferents procediments per a la mesura de la massa i el volum d'un cos, així com els fenòmens físics observables en termes de diferències de densitat o flotabilitat en un mitjà líquid.Els continguts que treballarem corresponen als temes 6 i 7 del nostre llibre de text.
 La seqüenciació d'activitats a realitzar serà la següent:
 - Primer: es visualitzarà un vídeo anomenat " Era's una vegada els inventors: Arquímedes." 
- Segon: es realitzarà una àmplia explicació sobre els descobriments d'Arquímedes amb què treballarem: El Principi d'Arquímedes i el de Flotabilitat.
 - Tercer: es procedirà a la realització d'un experiment basat en el principi d'Arquímedes: El submarí, els mecanismes dels seus tancs.

L'objectiu de la programació és descobrir que amb observació i experimentació fem ciència i que els xiquets siguen capaços de respondre a preguntes sobre els aspectes treballats i de realitzar les activitats que s'enúncien a continuació: * Fes un resum de la vida d'Arquímedes que conteste a les preguntes següents: 
-Qui era? On va nàixer? Què i on va estudiar? 
- Quina eina va inventar? 
-Per què una pilota de platja sura en el mar mentres que una pedra s'afona? 
 -Per mitjà de quin principi va descobrir Arquimedes que la corona del rei Herón II no era d'or pur? 
Podries explicar el principi de manera molt senzilla? 
- Què significa que un cos és més dens que un altre? 

 Experiments:

-Experimentarem amb distints materials per a veure la flotabilitat.
- Realitzar l'experiment del submarí en l'aula en grups amb la supervisió de la mestra per a comprendre el principi d'Arquimedes, el principi de flotabilitat i el funcionament dels submarins.
-Realitzarem un dossier on s'incloguen els materials, el procediment seguit i l'explicació de l'experiment.


No hay comentarios:

Publicar un comentario